Ιδιώτες

- συμπλήρωση δηλώσεων ακίνητων

- δηλώσεις μεταβολών προσωπικών στοιχείων στη Δ.Ο.Υ

- συμπλήρωση Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων ιδιωτών

- φορολογικές συμβουλές για την διαχείριση ακίνητης περιουσίας