Εταιρίες

- καταχώρηση και τήρηση βιβλίων

- παρακολούθηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων

-φορολογική - φοροτεχνική υποστήριξη

- πλήρη κάλυψη σε θέματα μισθοδοσίας

- εργασίες έναρξης και διακοπής εργασιών

- εκπροσώπηση σε φορολογικά και λογιστικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες

- συμβουλές σε θέματα επενδύσεων -επενδυτικά προγράμματα